Maverick wint namens aanbieders van eerstelijnsdiagnostiek kort geding tegen Zilveren Kruis

Diederik Schrijvershof, Leah Peeters en Annabel Kingma procedeerden namens negen aanbieders van eerstelijnsdiagnostiek (“ELD”) succesvol tegen het ELD-inkoopbeleid voor 2024 en 2025 van Zilveren Kruis (“ZK”). De zeven zorgaanbieders Star-SHL, Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum (gezamenlijk “Rijnmond Lab”) stapten in juli 2023 naar de rechter. Later kwamen Certe en Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum tussen in de procedure. De ELD-aanbieders waren het niet eens met de selectieve inkoopplannen van ZK waarbij ZK het Integraal Zorgakkoord (“IZA”) zou schenden.

ZK had de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (“OVA”) niet doorberekend in de referentietarieven. De OVA is bedoeld om werkgevers in de zorg in staat te stellen om marktconforme arbeidsvoorwaarden te bieden. In het IZA was expliciet bepaald dat zorgverzekeraars de OVA “volledig - en zonder korting - doorvertalen in de prijzen en contracten. Generieke doelmatigheidskortingen op deze middelen zijn daarbij niet aan de orde. Ook voor de gereguleerde segmenten zijn deze afspraken van toepassing.”

Desondanks weigerde ZK de OVA door te berekenen in de ELD-tarieven voor 2024 en 2025. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag is het met de ELD-aanbieders eens dat deze werkwijze onrechtmatig is. De rechter stelt vast dat Zorgverzekeraars Nederland (“ZN”) het IZA heeft getekend. De ELD-aanbieders zijn er volgens de rechter terecht van uit gegaan dat zorgverzekeraars, en dus ook ZK, gebonden zijn aan het IZA en daaraan correct uitvoering zullen geven. De OVA kan niet, zoals ZK betoogde, slechts als “startpunt in de onderhandelingen” worden gezien.

ZK beriep zich op het feit dat het doorvoeren van de OVA in de referentietarieven niet van haar kan worden gevergd omdat dit in strijd zou zijn met het mededingingsrecht. Met dit verweer maakt de rechter korte metten. Zorgverzekeraars kunnen immers nog steeds van inschrijvers verlangen dat zij een korting bieden op de referentietarieven. Daarmee blijft de onderlinge concurrentie gewaarborgd.

De rechter hecht ook waarde aan het feit dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“VWS”) zelf heeft getekend voor het IZA. Zowel voor als na het tekenen van het IZA zijn er vragen gesteld aan VWS over de (mededingingsrechtelijke) toelaatbaarheid van de OVA-bepaling. VWS heeft het IZA zonder bezwaren getekend. De ELD-aanbieders mochten er daarom terecht op vertrouwen dat zorgverzekeraars de OVA in de referentietarieven zouden opnemen. De rechter stelt de ELD-aanbieders daarom in het gelijk. ZK moet van de rechter de OVA doorberekenen in de ELD-referentietarieven voor 2024 en 2025 voor alle ELD-aanbieders (niet alleen voor de eisers in deze zaak).

Eerder boekte Maverick Advocaten succes in een kort geding namens zeven ggz-aanbieders tegen CZ Zorgkantoor (zie ook hier). CZ Zorgkantoor was voornemens een abrupte overstap van modulaire naar integrale bekostiging door te voeren. Deze overgang zou de administratieve lasten voor zorgaanbieders verhogen. Ook in deze zaak oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag dat de werkwijze van het zorgkantoor strijdig was met het IZA. In het IZA wordt namelijk juist gestreefd naar administratieve lastenvermindering.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of om op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Zo procedeert Maverick Advocaten voor aanbieders van forensische geestelijke gezondheidszorg tegen de NZa Tariefbeschikking geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2023 en 2024. Daarnaast procedeert Maverick Advocaten namens stichting De Bevlogen Huisartsen en 129 individuele huisartsen tegen de NZa Tariefbeschikking huisartsenzorg 2023. Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van onder andere huisartsgeneeskundige zorg, acute ggz (hier en hier), forensische zorg, jeugdzorg, SGLVG-zorg, Wlz zorg ook in hoger beroep en hier en hier en Wmo-zorg (zie ook hier). Ook komt Maverick Advocaten op tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars, zie ook hier.

Voor meer informatie over de (handhaving van) de zorg(inkoop)plicht zie deze blog, deze blog en dit interview in Zorgvisie. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257