Privacy

Privacyverklaring

Maverick Advocaten kan persoonsgegevens verwerken in het kader van haar juridische dienstverlening, marketingactiviteiten en werving en selectie. Zij gebruikt hiertoe gegevens van cliënten, van derden, van relevante contacten en van sollicitanten. Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens, zij hebben het recht om verwerking te beperken of daartegen bezwaar te maken en zij hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Maverick Advocaten N.V. is verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kader van de hieronder genoemde verwerkingen.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens bij onze juridische dienstverlening?

Wij gebruiken gegevens over cliënten of personen die bij een cliënt werken. Dit zijn doorgaans naam, emailadres en telefoonnummer en in sommige gevallen het postadres. We verwerken ook de afspraken die we met een cliënt hebben gemaakt, zoals over onze juridische dienstverlening en de financiële voorwaarden. We gebruiken deze gegevens om een dossier aan te maken, om onze juridische diensten te verlenen, voor de facturering en voor onze financiële administratie. Wij doen dat in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met een cliënt en op basis van onze wettelijke verplichtingen. Deze gegevens bewaren we tot zeven jaar na het einde van de dienstverlening.

We gebruiken ten behoeve van onze juridische dienstverlening ook gegevens van niet-cliënten wanneer die voorkomen in het dossier. We verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd commercieel belang. Deze gegevens bewaren we zo lang als wij het dossier bewaren. Als wij in een zaak samenwerken met een ander advocatenkantoor delen wij soms informatie uit een dossier met dat kantoor. Die gedeelde informatie kan ook persoonsgegevens bevatten.

Hoe gebruiken wij persoonsgegevens bij onze marketingactiviteiten?

Maverick Advocaten houdt gegevens van relevante contacten bij in een bestand. Dit betreffen naam, adres, email en telefoonnummer en gegevens over de organisatie waar de persoon werkt en/of heeft gewerkt. Ook houden we bij voor welke kennissessies we deze persoon hebben uitgenodigd. Wij gebruiken deze gegevens om (later) contact met u op te nemen. Wij doen dat op basis van ons gerechtvaardigd commercieel belang. Wij kunnen uw naam en emailadres ook gebruiken om een nieuwsbrief naar u te sturen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar office@maverick-law.com.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens bij werving en selectie?

In het kader van de werving en selectie voor Maverick Advocaten verwerken wij persoonsgegevens van sollicitanten. Wij verwerken de persoonsgegevens in de toegezonden brief en bijbehorende documenten zoals uw CV om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een vacature. Maverick Advocaten kan in het kader van een sollicitatie ook onderzoek doen naar publiek beschikbare informatie over een sollicitant, maar alleen voor zover noodzakelijk om de geschiktheid van een sollicitant voor de functie te beoordelen. Maverick Advocaten verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigd commercieel belang. Als een sollicitant is afgewezen verwijdert Maverick Advocaten de sollicitatiegegevens binnen twee maanden, tenzij de sollicitant aangeeft dat hij of zij wil worden benaderd voor toekomstige vacatures. In dat geval bewaart Maverick Advocaten de gegevens een jaar.

Website en cookies

Maverick Advocaten biedt haar website, te bereiken via https://www.maverick-law.com/, https://www.acminval.nl/, https://www.invalacm.nl/, https://www.zorgspecifiekefusietoets.nl/ en www.ecommercesectorinquiry.com aan via hostingprovider Netrex. Maverick Advocaten houdt bezoekersstatistieken bij met het programma Piwik via een script op de website. Maverick Advocaten gebruikt deze gegevens voor het maken van bezoekersstatistieken. Om eventuele problemen op te kunnen lossen, bewaart Netrex voorts de ruwe access logs, met daarin het IP-nummer, de gebruikte browser, de bezochte URL en de datum en het tijdstip van het bezoek, voor 30 dagen. Daarnaast gebruikt Maverick Advocaten in haar website externe fonts van Google Fonts.

Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

Maverick Advocaten behandelt uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Zij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zoals het gebruik van beveiligde servers, encryptie en beveiligde opslag van fysieke documenten. Zij houdt daarbij onder meer rekening met het risico op vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of toegang tot gegevens.

Wie kan u benaderen met vragen en wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om de gegevens die Maverick Advocaten over u heeft in te zien, te corrigeren, te verwijderen, een uw betreffende verwerking te beperken en het recht tegen een verwerking bezwaar te maken. Voor zover toepasselijk heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit).

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Maverick Advocaten N.V.
Barbara Strozzilaan 360
1083 HN Amsterdam
office@maverick-law.com

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

De meest recente aanpassing van deze privacyverklaring vond plaats op 19 juli 2018.