Algemene voorwaarden Maverick Advocaten N.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Maverick Advocaten N.V. (“Maverick”).

  1. Alle opdrachten worden door Maverick beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien is overeengekomen dat een opdracht door een bepaalde aan Maverick verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 wordt uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de partners en de aandeelhouders van Maverick.
  2. Iedere aansprakelijkheid van Maverick is beperkt tot het bedrag dat onder de door Maverick afgesloten beroepsaansprakelijkheid wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
  3. Iedere aansprakelijkheid van Maverick voor schade aan personen of zaken is beperkt tot het bedrag dat onder de door Maverick afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.
  4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met Maverick als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
  5. Indien Maverick een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, dan is Maverick niet aansprakelijk voor een fout die door deze persoon wordt gemaakt. Door Maverick een opdracht te geven, verleent de cliënt Maverick de bevoegdheid beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan haar verbonden personen namens de cliënt te aanvaarden.
  6. Niet alleen Maverick maar ook iedere aan Maverick (in het verleden) verbonden persoon of rechtsopvolger onder algemene titel kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
  7. Op de rechtsverhouding tussen Maverick en haar cliënt is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van een geschil tussen Maverick en een cliënt kennis te nemen.
  8. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van een verschil tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie.

Maverick Advocaten N.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 58426744