Maverick Advocaten succesvol bij proces om te komen tot kostendekkende tarieven SGLVG-zorg

Diederik Schrijvershof stond verschillende aanbieders van SGLVG-zorg bij in hun proces om bij de NZa te komen tot kostendekkende bekostiging van SGLVG-zorg. SGLVG staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt. De zorg voor de SGLVG doelgroep wordt in 2020 bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (“Wlz”), door middel van de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Per 2021 wordt de bekostiging van SGLVG-zorg overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (“Zvw”) en daarbij dreigde een situatie van niet kostendekkende tarieven voor de SVLVG-zorg te ontstaan. Diederik Schrijvershof stond met succes SGLVG-aanbieders bij om te zorgen dat er in 2021 adequate bekostiging plaats zal vinden van de SGLVG-zorg. De NZa voert in dat kader een kostenonderzoek uit om te komen tot kostendekkende Zvw-tarieven voor SGLVG-zorg. Naar aanleiding van dit kostprijsonderzoek heeft de NZa het tarief voor SGLVG-zorg fors verhoogd.

Voor diverse forensisch zorgaanbieders wist Maverick Advocaten eerder in 2020 met succes op te komen tegen niet kostendekkend bekostiging van de forensische zorg. Dit door een kort geding te winnen dat was aangespannen tegen De Dienst Justitiële Inrichtingen (“DJI”). Het kort geding zag op de DJI open house inkoopprocedure forensische zorg en het daarbij door DJI eenzijdig opleggen van te lage tarieven in combinatie met de introductie van een integrale maximum dagprijssystematiek. Voor meer informatie klik hier, hier, hier en hier. In mei 2020 wist Maverick Advocaten met succes op te komen voor kostendekkende bekostiging voor diverse aanbieders van acute ggz. In september 2020 wist Maverick Advocaten met succes te procederen voor de Nederlandse ggz en 19 van haar leden in een kort geding tegen vijf zorgkantoren over ontoereikende Wlz-tarieven 2021. Maverick Advocaten procedeert ook bij het CBb over de NZa-tarieven voor specialistische ggz en forensische zorg. Eerder kwam Maverick Advocaten met succes op voor zorgaanbieders in een beroepsprocedure bij het CBb tegen een NZa tariefbeschikking huisartsenzorg.

Voor meer informatie, raadpleeg www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318