Maverick Advocaten succesvol voor huisartsen: inkoopbeleid huisartsenzorg Zilveren Kruis aangepast

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma hebben samen met Piet Sippens Groenewegen meer dan 200 huisartsen met succes bijgestaan in een geschil met Zilveren Kruis (“ZK”). Het betrof zowel huisartsen uit Friesland, die tot 2021 een contract hadden met De Friesland Zorgverzekeraar, als huisartsen uit de rest van Nederland. Al deze (200+) huisartsen hebben sinds 2022 te maken met het ZK inkoopbeleid huisartsenzorg 2022/2023 en bijbehorende tweejarige contract. Hiermee wijzigt ZK de vergoeding voor (i) de praktijkondersteuner (“POH-S”) en (ii) de ouderenzorg. ZK’s bekostiging was evenwel niet kostendekkend voor de huisartsen. Met de zitting van een kort geding dat was aangespannen door de huisartsen in het vooruitzicht, besloot ZK de bekostiging in Nederland en vervolgens ook de provincie Friesland aan te passen. Dit zodat alle huisartsen de bekostigingssystematiek mogen kiezen zoals deze in 2021 gold voor de POH-S en in Friesland de ouderenzorg.

Nederland: bekostiging POH-S

Huisartspraktijken werken al jaren met succes met een of meerdere POH-S. Een POH-S ondersteunt een huisarts o.a. op het gebied van somatiek. ZK besloot in het kader van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 (“HLA 2019-2022”) om huisartsenpraktijken toekomstbesteding te maken, de huisartsen meer tijd te geven voor de patiënt en hen meer ruimte te bieden om een POH-S in te zetten. In weerwil hiervan wijzigde ZK per 2022 zonder reden onder andere het bekostigingssysteem van de POH-S. Dit leidt tot financiële tekorten bij de huisartsen en creëert voor hen een forse administratieve lastenverzwaring. De aanpak van ZK was daarmee niet alleen strijdig met het HLA 2019-2022, waarmee is afgesproken de administratieve lasten te reduceren en meer tijd voor de patiënt te creëren. ZK’s aanpak had ook gevolgen voor onder andere chronisch zieke patiënten. Door het nieuwe ZK-financieringssysteem zou de POH-S bij de zorg voor chronisch zieken niet langer kostendekkend worden vergoed. Dit alles zette de inzet van de POH-S onder druk. Dat terwijl veel huisartsen een POH-S in dienst namen (en moesten nemen) om (chronische) zorg uit de tweede lijn (zoals het ziekenhuis) in de eerste lijn (huisarts) te houden. De huisartsen overhandigden eind 2021 een petitie aan Zilveren Kruis. Daarin riepen ze op de bekostiging van de jaren 2019 t/m 2021 voort te zetten. ZK gaf daar nog geen gehoor aan. Skipr, Trouw en NOS.nl schreven over deze problematiek. Ook het NOS-journaal besteedde hier op 27 december 2021 aandacht aan. Om een zitting in kort geding te vermijden, besloot ZK het nieuwe financieringssysteem voor de POH-S in ieder geval in 2022 en 2023 niet te verplichten. Per 1 april 2022 biedt ZK huisartsen de mogelijkheid om te kiezen voor het huidige of het vorige POH-S beleid. Zie ook hier.

Friesland: bekostiging ouderenzorg

Ook in Friesland zorgde het nieuwe ZK inkoopbeleid huisartsenzorg 2022-2023 voor financiële en organisatorische problemen. Friese huisartsen contracteerden enkel met De Friesland Zorgverzekeraar. Vanaf 2022 moesten deze Friese huisartsen een contract afsluiten met ZK. De bekostigingssystematiek voor ouderenzorg (in het kader van huisartsenzorg) werd met deze overstap op vergelijkbare manier gewijzigd als die van de POH-S. Deze wijziging in de bekostigingssystematiek ouderenzorg leidt eveneens tot financiële tekorten bij de huisartsen en creëert voor hen een administratieve lastenverzwaring. Dit was tegen de verwachtingen van de Friese huisartsen in. De provincie Friesland vergrijst namelijk, ook volgens ZK, hard. Bezuinigen aangaande ouderenzorg lagen dan ook bepaald niet voor de hand en zijn voorzienbaar schadelijk. ZK besloot ook hier dat huisartsen voor 2022 en 2023 voor het vertrouwende ouderenzorgbeleid met bijbehorende vergoeding morgen voortzetten of kunnen kiezen voor het nieuwe ZK beleid.

Maverick Advocaten staat zorgaanbieders dagelijks bij om te komen tot kostendekkende tarieven in de zorg of op te komen tegen ontoereikende (omzet)plafonds. Zo werd eerder succes geboekt voor huisartsen bij het CBb ten aanzien van tariefbeschikkingen huisartsenzorg. Ook boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van WMO-zorg, jeugdzorg, forensische zorg, SGLVG-zorg en (ook in hoger beroep) Wlz zorg. In 2020 werd met succes bijstand verleend aan diverse acute ggz-aanbieders om te komen tot een kostendekkende beschikking van de NZa. In 2021 werd voor een andere acute ggz aanbieder bij het CBb een procedure tegen de NZa gewonnen. Recent verleende Maverick Advocaten bijstand aan een zorgaanbieder die kampt met een door de zorgverzekeraar te laag opgelegd omzetplafond onder andere door de NZa te vragen handhavend op te treden. Daarnaast boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257