Maverick Advocaten succesvol bij optreden tegen misbruik inkoopmacht VGZ

Diederik Schrijvershof heeft namens een branchevereniging van zorgaanbieders met succes een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”). Dit handhavingsverzoek werd gedaan naar aanleiding van diverse schendingen door VGZ van de NZa Regeling transparantie zorginkoop Zvw (“Regeling zorginkoop”). De NZa besloot recent dat VGZ inderdaad de Regeling zorginkoop wederom schond. De NZa legde in dat kader in totaal een boete van €100.000 op aan VGZ. Volgens de NZa zijn VGZ’s wijzigingen in het inkoopbeleid 2020 en in de procedure van de zorginkoop in strijd met artikel 7 van de regeling. Zie hier, hier, hier, hier voor meer informatie over dit NZa boetebesluit.

Eerdere NZa waarschuwingen overtredingen Regeling zorginkoop door verzekeraars

De NZa deelde in 2019 al vijf formele waarschuwingen uit voor overtredingen van de Regeling zorginkoop door verzekeraars. De NZa waarschuwde in 2019 VGZ (2x), Zorg en Zekerheid, CZ en DSW vanwege geconstateerde schendingen van de Regeling zorginkoop. De NZa legde eerder aan DFZ (onderdeel van Zilveren Kruis) een boete op voor een schending van de Regeling zorginkoop. Lees hier, hier en hier meer daarover. De NZa tekende in 2019 bij herhaling (zoals hier en hier) aan harder op te gaan treden tegen (herhaalde) overtredingen van de Regeling zorginkoop. VGZ sloeg niettemin meteen in 2019 de twee aan VGZ gerichte formele NZa waarschuwingen in de wind. VGZ schond in 2019 ten nadele van diverse zorgaanbieders wederom de Regeling zorginkoop. VGZ stelde eerder na kritiek op de wijze van zorginkoop dat scherp inkopen noodzakelijk is. Het spreekt voor zich dat hoe scherp VGZ ook inkoopt, VGZ gehouden blijft aan de Wet Marktordening gezondheidszorg (“Wmg”) en de dwingende NZa regels die zien op de zorginkoop en consumentenvoorlichting en de NZa daar ook effectief op toeziet.

NZa Regeling informatieverstrekking door zorgverzekeraars

Maverick Advocaten heeft de NZa eerder ook verzocht handhavend op te treden tegen VGZ vanwege schendingen door VGZ van de NZa Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (“Regeling informatieverstrekking zorgverzekeraars”). VGZ weigerde ondanks herhaalde verzoeken bepaalde zorgaanbieders die VGZ net had gecontacteerd voor 2020 op de VGZ zorgzoeker als zodanig te vermelden. Dit had tot gevolg dat klanten van deze aanbieders ten onrechte op de VGZ zorgzoeker een zorgaanbieder als niet gecontracteerd door VGZ op de VGZ zorgzoeker aantroffen.

VGZ klaagt over vermeende misleiding van consumenten, maar schendt zelf dwingende NZa regels die dat tegengaan

VGZ verzocht eind 2019 de NZa zelf om zorgaanbieders die kritiek op VGZ hadden aan te pakken. De NZa waarschuwde vervolgens op 20 december 2019, zonder vaststelling van enige overtreding, zorgaanbieders om consumenten niet te misleiden en dreigde daarbij met een boete (van €150.000). De NZa was ondertussen, mede door diverse handhavingsverzoeken, al ruimschoots bekend met het concrete feit dat VGZ (ondanks de eerdere twee NZa waarschuwingen in 2019 voor VGZ) wederom ten nadele van zorgaanbieders de Regeling zorginkoop schond. Ook wist de NZa al dat VGZ in 2019 in strijd met de Wmg en Regeling informatieverstrekking (potentiële) VGZ verzekerden zelf aantoonbaar verkeerd voorlichtte zoals over de vraag welke aanbieders wel/niet gecontracteerd zijn door VGZ.

Zorgaanbieders en verzekerden ondervinden jaar in jaar uit concrete hinder en schade van schendingen door zorgverzekeraars van de Regeling zorginkoop en Regeling informatieverstrekking zorgverzekeraars. De branchevereniging van zorgaanbieders zag zich daarom gedwongen de NZa om handhaving te verzoeken. Maverick Advocaten maakt zich al jaren sterk voor adequate (handhaving van) dwingende regels voor zorgverzekeraars bij de zorginkoop en aanpak van uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie hier, hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier. Voor meer informatie over de rechten van zorgaanbieders en plichten voor zorgverzekeraars raadpleeg zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318