Agri, Food & Retail

Agri

Zowel in Nederland als in de Europese Unie staan de land-, tuinbouw en visserijsector in deze tijd in verhoogde belangstelling van de politiek en mededingingsautoriteiten. Voor deze sectoren gelden specifieke Europese regels die het voor landbouwers en vissers mogelijk maken om de productie te bundelen binnen producentenorganisaties (PO’s). Hiervoor richten boeren, telers en vissers ook vaak coöperaties op. Dit neemt niet weg dat ze ook in crisistijd de mededingingsregels in acht moeten nemen, met name als het gaat om contacten met andere PO’s, coöperaties of de (tussen)handel. In de Nederlandse en Europese politiek is geopperd om boeren, telers en vissers meer mogelijkheden tot samenwerking te geven, maar vooralsnog staan de mededingingsautoriteiten niet te trappelen. Hoewel ACM oog stelt te hebben voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid (milieu en dierenwelzijn), zoals een keurmerk of certificeringsregeling komt het ook voor dat het kartelverbod bij nieuwe initiatieven een sta in de weg blijkt te zijn. Om duurzaamheidsinitiatieven beter te faciliteren, is een wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven in voorbereiding. Het doel hiervan is dat het mededingingsrecht niet langer van toepassing is op een duurzaamheidsinitiatief dat tot een wettelijke regeling is verheven.

Food

Ook de foodsector wordt door de politiek en de mededingingsautoriteiten nauwlettend in de gaten gehouden, met als doel een betere werking van de voedselketen in Europa. Hier wordt nu in verschillende Europese landen onderzoek naar gedaan. In het winkelschap blijft het dringen voor Branded products en Private labels. Het gevecht om dezelfde ruimte in het schap leidt geregeld tot conflicten tussen producenten en retailers en daarbij wordt vaak ook een beroep op de mededingingsregels gedaan.. Op Nederlands niveau is er een gedragscode tegen oneerlijke handelspraktijken ingesteld. Op Europees niveau wordt zelfs over specifieke wetgeving nagedacht.

Retail

De retailsector is sterk in beweging, zowel op het gebied van food als non-food (waaronder fast moving consumer goods, FMCG). Producenten en retailorganisaties kiezen er steeds vaker voor hun producten door middel van franchise, exclusieve of selectieve distributie te verkopen. Hiermee proberen ze grip te houden op de positionering van het product. Dit leidt regelmatig tot procedures met derden over toelating tot het distributienetwerk. Het komt ook voor dat van (online) retailers wordt verlangd dat zij een vaste of minimum verkoopprijs hanteren (resale price maintenance). In andere Europese landen wordt dit steeds vaker beboet. Daarnaast proberen producenten hun producten uiteraard op de beste plek in het schap krijgen (category management). Retailorganisaties proberen met contracten (branchering, bestemming, of exclusiviteit) de concurrentie in het winkelcentrum of de winkelstraat enigszins te beperken. Ook dit leidt regelmatig tot geschillen met contractspartijen en concurrenten. Internetverkoop blijft sterk groeien en dat leidt tot tal van vragen: is online wederverkoop via platforms (zoals EBay en Amazon) uit te sluiten? Dat er veel vragen leven is ook de Europese Commissie niet ontgaan. De Commissie heeft een sectoronderzoek verricht naar e-commerce en richt ondertussen haar pijlen op geoblocking. Voor informatie zie www.ecommercesectorinquiry.com.

Voor alle informatie over de consumentenregels en de ACM zie consumentenrecht.info.