Blogs zorgspecifieke fusietoets

ACM: van beschuit tot zorg, (hoe te) meten met twee maten bij fusies met hoge marktaandelen?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) dient een oordeel te vellen over fusies van voedselproducenten, maar ook over fusies van zorgaanbieders en van zorgverzekeraars. Waarom keurt de ACM de laatste jaren fusies in de zorg ondanks hoge gezamenlijke marktaandelen goed, terwijl zij bij het bereiken van vergelijkbaar hoge marktaandelen in andere sectoren ook fusies verbiedt? Meet de ACM met verschillende maten? Dient de ACM meer rekening te houden met de rol van de Nederlandse Zorgautoriteit? Kan de ACM bij haar beoordeling de publieke belangen wel voldoende meewegen? Lees meer >

Handreiking (basis)GGZ: de NZa & ACM

In deze handreiking wordt ingegaan op de vraag of samenwerking of een fusie in de (basis)GGZ gemeld dient te worden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of de Autoriteit Consument & Markt (ACM).  Lees meer >

ACM Richtsnoeren voor de zorgsector 2014

De meest recente versie van de ACM Richtsnoeren voor de zorgsector is van maart 2010. Dat is bijna vier jaar geleden. Is er in de zorgsector niet langer behoefte aan voorlichting? Jawel, zo geeft minister Schippers op 24 december jl. aan: “Het ministerie van VWS gaat daarom samen met de ACM en de NZa een rondgang door Nederland maken. Hierbij wordt aan zorgverleners en instellingen uitleg gegeven over het beleid en regels rondom samenwerking en mededinging. Daarnaast zullen ervaren problemen geïnventariseerd en waar mogelijk opgelost worden.” Lees meer >

Wat te doen bij invoering van de zorgspecifieke fusietoets?

Op 12 november 2013 debatteert de Eerste Kamer over de vraag of de zorgspecifieke fusietoets wordt ingevoerd. Stemt de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dan dienen zorgaanbieders bij een fusie, overname of de oprichting van een joint venture (hierna: concentraties) eerst goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te verkrijgen. Pas nadat goedkeuring van de NZa is verkregen, kan een melding bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) worden ingediend. Lees meer >

Fusies en samenwerking in de zorg: te veel macht verzekeraars en patiënten?

Afgelopen vrijdag heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de ‘Beoordeling fusies en samenwerking ziekenhuiszorg' gepubliceerd waarmee ziekenhuizen een leidraad wordt gegeven over de wijze waarop de ACM fusies en samenwerkingen beoordeelt. De leidraad is vooral een formalisering van al bestaand beleid. Lees meer >
< 1 2 3 4 5 6 7

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257

Leah Peeters

T +31 20 238 20 10
M +31 6 27 256 154