Maverick Advocaten komt namens FMN op tegen te late publicatie HRN-concessie

Diederik Schrijvershof en Annabel Kingma staan FMN bij in een bezwaar- en beroepsprocedure tegen een besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (“IenW”). Het besluit betreft de publicatie van het openbaredienstcontract voor personenvervoersdiensten per spoor op het hoofdrailnet in Nederland (de “HRN-concessie”) vanaf 2025.

FMN meent dat IenW bij deze publicatie verzuimde de procedurevoorschriften uit de PSO-Verordening in acht te nemen. De publicatie van de beoogde HRN-concessie dient uiterlijk een jaar voor het gunningsbesluit van de HRN-concessie plaats te vinden. Het gunningsbesluit wordt op uiterlijk 24 december 2023 genomen, aldus IenW. De publicatie van de HRN-concessie had daarom uiterlijk 24 december 2022 plaats moeten vinden. Deze publicatie was te laat want had eerst op 27 december 2022 plaats. Het gevolg hiervan is dat de beoogde HRN-concessie, anders dan IenW meent, niet voor negen jaar vanaf 2025 onderhands aan NS meer gegund kan worden.

Ook om andere redenen meent FMN dat de voorgenomen onderhandse gunning van de HRN-concessie geen stand kan houden. Dit bijvoorbeeld omdat de HRN-concessie zonder voorafgaande marktanalyse is vastgesteld. Dit leidt tot een disproportionele omvang. FMN acht ook de wijze waarop IenW voor de HRN-concessie gebruik maakt van het beginsel van onderhandse gunning uit artikel 5 lid 6 van Verordening (EG) Nr. 1370/2007, zoals gewijzigd door Verordening (EU) 2016/2338 onrechtmatig. FMN staat daarbij niet alleen. De Europese Commissie zond IenW in 2022 een waarschuwingsbrief waarin wordt verzocht een andere koers te varen. De Commissie wees IenW in dat kader ook op de staatssteunregels. IenW weigert haar koers te veranderen, maar verzuimde de eerder genoemde procedurevoorschriften uit de PSO-Verordening acht te nemen.

Maverick Advocaten staat FMN eveneens bij in een bodemprocedure tegen de Staat (zie hier) en een spoedappelprocedure, zie hier en hier. Eerder diende Maverick Advocaten namens FMN bij de Commissie met succes een klacht in. De Staatssecretaris van IenW meldde in dat kader aan de Tweede Kamer te verwachten dat het onverkort doorzetten van de voorgenomen onderhandse gunning van de HRN-concessie een inbreukprocedure van de Europese Commissie tot gevolg zal hebben. Daarbij zou de landsadvocaat haar gemeld hebben dat er een reële kans is dat de Nederlandse Staat een juridische procedure daarover bij het Hof van Justitie niet zou winnen.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Annabel Kingma

T +31 20 238 20 07
M +31 6 15 366 257