Zorg, Farma & Life Sciences

Zorg

Nederland koos als één van de eerste landen voor de introductie van marktwerking in de zorgsector. De gevolgen daarvan zijn tot de dag van vandaag merkbaar. De kosten van de zorg blijven mede door de vergrijzing van de bevolking stijgen. Om de kosten te beheersen worden bestuurlijke hoofdlijnenakkoorden gesloten door de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Maar zijn die ook uitvoerbaar en wordt er gehandeld naar de letter of naar de geest? Ondertussen nemen bij de zorgverkoop de belangen steeds verder toe. Welk antwoord heeft een aanbieder op de inkoopmacht van zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten? Mag bij de zorgverkoop ook worden samengewerkt door zorgaanbieders en wat kan een branche- of beroepsvereniging hierbij voor de leden betekenen? Bij dit soort vragen speelt het mededingingsrecht een cruciale rol. Zie voor meer informatie www.zorgcontractering.com.

Zorgaanbieders in zowel cure als care richten zich in toenemende mate op dat wat zij het allerbeste kunnen. Soms betekent dit dat op bepaalde vlakken intensief samenwerken met andere aanbieders. In andere gevallen is een zorgfusie de meest geëigende weg om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van cliënten en zorgverzekeraars. Bij deze processen kan men te maken krijgen met ACM en in veel gevallen dient een fusie te worden gemeld bij de NZa en/of ACM Zie voor meer informatie www.zorgspecifiekefusietoets.nl. Er zijn maar weinig sectoren met zoveel gedetailleerde regelgeving op het gebied van (tarief)regulering. Het reguleringskader verandert bovendien continu en het toezicht staat ook niet stil. Wij houden de ontwikkelingen doorlopend in de gaten.

Farma & Life Sciences

In de farmaceutische industrie is sprake van een ‘patent cliff’: het op grote schaal verlopen van patenten op ‘blockbusters’ zorgt voor veel marktdynamiek. In Europa, de Verenigde Staten, maar ook in China, tonen de autoriteiten veel belangstelling voor de handhaving van het mededingingsrecht in de geneesmiddelensector.

Daarbij wordt er kritisch gekeken naar life cycle management strategieën van originators. Deze strategieën kunnen volgens de autoriteiten de gewenste daling van de zorgkosten tegen gaan. Zo worden unilaterale gedragingen van originators, zoals evergreening, product hopping of switching onder de loep genomen. Maar het toezicht raakt ook de generics. Schikkingsovereenkomsten tussen originators en generics kunnen door de autoriteiten worden gekwalificeerd als ongeoorloofde ‘pay-for-delay’ of ‘reverse payment agreements’. ACM schenkt de nodige aandacht aan ‘de hoge inkoopkosten van genees- en hulpmiddelen’ en aan excessieve prijzen van dominante fabrikanten. In Nederland zijn er op dit gebied veel ontwikkelingen, zoals de gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen door ziekenhuizen, die zorgen voor nieuwe marktcondities. Ook spelen de komst van E-Health en nieuwe distributievormen van hulpmiddelen een rol en kan selectieve zorginkoop door zorgverzekeraars de vraag oproepen of dit verenigbaar is met de zorgplicht. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen kan kennis van het regulatoire kader en mededingingsrecht het verschil maken.

Voor informatie over de rechten en verplichtingen tijdens een bedrijfsbezoek van ACM en/of de Europese Commissie zie www.invalacm.nl.

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Zorgmailing

U kunt zich hier aanmelden voor onze Zorgmailing.