Industrie, Transport & Luchtvaart

Industrie

Nog niet zo lang geleden was de industrie het ondergeschoven kindje van de Nederlandse economie. Dit is veranderd met het succes van Nederlandse hightech bedrijven, waaronder Brainport in Zuidoost Nederland, en de herwaardering van de traditionele maakindustrie. De industrie is een divers onderdeel van onze economie, van hightech tot commodity. Onderzoek van ACM wijst uit dat een groot aantal industrieën een verhoogd risico heeft op klassieke kartelvorming. Dit speelt vooral bij geconcentreerde markten met relatief weinig dynamiek en geen of nauwelijks groei. Juist in dit soort markten hebben ACM en de Europese Commissie de afgelopen jaren overtredingen van het kartelverbod vastgesteld en hoge boetes opgelegd. In innovatieve en meer dynamische markten kampen bedrijven met andere vraagstukken, bijvoorbeeld als zij willen samenwerken met andere ondernemingen. Het mededingingsrecht kent specifieke regels voor samenwerkingen op het gebied van specialisatie, R&D of marketing. Een goede controle vooraf kan veel problemen voorkomen.

Transport

Het belang van de mainports Schiphol en de haven Rotterdam voor de Nederlandse economie is groot. Deze mainports zijn een belangrijke aanjager van de transport- en logistieksector. De mainports zijn afhankelijk van goede weg, spoor- en waterverbindingen met het achterland. Zeker voor het transport van perishables zijn betrouwbare en snelle verbindingen cruciaal. Wanneer voor een infrastructuur weinig alternatieven bestaan, kunnen discussies ontstaan over de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de infrastructuur. Daarnaast bestaan er traditionele risico’s op overtreding van het kartelverbod, zoals bij afspraken over capaciteitsbeperkingen. Vergelijkbare vraagstukken spelen ook bij het openbaar personenvervoer. Aanbestedende diensten kiezen geregeld voor multimodale concessies (zoals bus én tram in één concessie). Vervoerders moeten hierdoor vaker samenwerken om een concurrerend bod te doen. Ook dit kan onder het bereik van de mededingingsregels vallen.

Luchtvaart

De luchtvaart kent door haar internationale karakter een waaier aan regelgeving op het niveau van internationale verdragen, Europese verordeningen en nationale wetgeving (Wet Luchtvaart). Luchtvaartmaatschappijen die vliegen op Nederlandse luchthavens zoals Schiphol en Eindhoven worden in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van schaarste, aangewakkerd door een streven naar krimp van het aantal vliegbewegingen, en de wens van de overheid om te sturen op bestemmingen. De luchtvaartsector wordt gekenmerkt door sectorspecifieke regulering op Europees niveau, zoals de Slotverordening die kaders biedt voor de verdeling van schaarse slots op gecoördineerde luchthavens. Schaarste en maatschappelijke druk leidt ook tot strengere handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij slotmisbruik, met hoge boetes tot gevolg. Europese luchtvaartmaatschappijen en investeerders moeten bovendien rekening houden met eigendomsvoorwaarden en toetsing van overnames uit hoofde van Verordening 1008/2008. Daarnaast zijn luchtvaartmaatschappijen onderhevig aan sectorspecifieke regels voor de bescherming van consumenten (Verordening 261/2004), waar passagiers en claimbureaus steeds vaker en creatiever gebruik van maken.

Voor informatie over de rechten en verplichtingen tijdens een bedrijfsbezoek van ACM en/of de Europese Commissie zie www.invalacm.nl.

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754