Maverick Advocaten assisteert GFH bij consultatie art. 210 bis GMO Verordening

Diederik Schrijvershof heeft GroentenFruit huis (“GHF”) geassisteerd bij het indienen van een zienswijze in het kader van een consultatie die de Europese Commissie (de “Commissie”) heeft georganiseerd. De Commissie heeft concept richtsnoeren over de toepassing van artikel 210 bis GMO Verordening 1308/2013 (de “GMO”) gepubliceerd en heeft belanghebbenden uitgenodigd om op deze richtsnoeren te reageren.

GFH is een branchevereniging van handelsbedrijven en producentenorganisaties die zich bezighouden met de afzet van groenten en fruit. De leden van GFH zijn gespecialiseerd in coöperatieve afzet, de binnenlandse groothandel, import, export, het snijden en bewerken, verwerken, verpakken, op- en overslaan van verse groenten en fruit.

Artikel 210 bis GMO bepaalt dat afspraken binnen de agri-food en retailsector die een duurzaamheidsnorm nastreven niet onder het kartelverbod vallen. Hierdoor kunnen private partijen duurzaamheidsovereenkomsten sluiten die onder meer voorzien in compensatie aan landbouwers voor de hogere kosten om een (meer) permanente verschuiving naar duurzaamheid te bewerkstelligen. De huidige concept richtsnoeren zullen de ruimte die artikel 210 bis GMO biedt echter onnodig beperken. In het bijzonder lijken de concept richtsnoeren elementen uit artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (“VWEU”) opnieuw te introduceren (bijv. de bereidheid van consumenten een hogere prijs te betalen), terwijl artikel 210 bis GMO expliciet voorziet in een afwijking van artikel 101 VWEU.

Meer weten over de werking van artikel 210 bis GMO? Lees deze en deze blog.

Maverick Advocaten heeft GFH eerder geassisteerd bij het opstellen van een reactie in het kader van een consultatie van de Commissie over de wijziging van de GMO.

Volg Maverick Advocaten op LinkedIn.

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Mats Reijman

T +31 20 238 20 14
M +31 6 18 503 857