Vraag & antwoord

Wanneer treedt de Wet Vifo in werking?
Dit zal naar waarschijnlijkheid begin 2023 zijn. De exacte inwerkingtreding dient nog bij koninklijk besluit te worden bepaald.

Treedt de Wet Vifo in werking met terugwerkende kracht?
Ja. De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan verwervingsactiviteiten die vallen binnen het bereik van de Wet Vifo die na 8 september 2020 plaatsvonden toetsen. Dit kan tot acht maanden na inwerkingtreden van de Wet Vifo gebeuren. De meldplicht geldt niet met terugwerkende kracht. Overigens kunnen verwervingsactiviteiten ten aanzien van zeer sensitieve technologieën, na de inwerkingtreding van de Wet Vifo, niet met terugwerkende kracht worden getoetst.

Welke ondernemingen vallen onder de Wet Vifo?
Er zijn vier categorieën ondernemingen te onderscheiden waarop de Wet Vifo van toepassing is: (i) in Nederland gevestigde vitale aanbieders, (ii) ondernemingen die actief zijn op het gebied van sensitieve technologie, (iii) ondernemingen die actief zijn op het gebied van zeer sensitieve technologie en (iv) beheerders van een bedrijfscampus.

Wat wordt verstaan onder de categorie “vitale aanbieders”?
Dit zijn aanbieders die een dusdanig belangrijke rol in de samenleving vervullen dat het wegvallen mogelijk grote gevolgen kan hebben. Hieronder vallen in ieder geval ondernemingen actief op het gebied van: transport van warmte, kernenergie, luchtvervoer, beheer van bedrijfscampussen, havengebied, bankwezen, infrastructuur voor de financiële markt, winbare energie en gasopslag. De minister van EZK kan door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) de categorie uitbreiden.

Wat wordt verstaan onder de categorie “sensitieve technologie”?
Dit zijn producten waarvan de Nederlandse export is onderworpen aan controles. Denk hierbij aan bepaalde chemische stoffen en militaire goederen. In de praktijk gaat het vooralsnog met name om producten die op de lijst van exportcontrole uit Verordening (EU) 2021/821 staan. De minister van EZK kan door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) de categorie uitbreiden.

Wat zijn zogenaamde dual-use goederen?
Dual-use goederen zijn goederen die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Daarnaast kunnen ze ook voor civiele doeleinden worden ingezet. Ook wanneer deze goederen niet voor dergelijke doeleinden worden geproduceerd, geldt voor aanbieders van dual-use goederen mogelijk alsnog een meldplicht vanuit de Wet Vifo.

Wat is zeer sensitieve technologie?
Dit betreffen technologieën die in het Besluit sensitieve technologie zijn aangemerkt als zeer sensitief (zoals technologieën voor nucleaire goederen, sensoren en lasers, navigatie en vliegtuigelektronica). Via algemene maatregel van bestuur (AMvB) kunnen in de toekomst mogelijk ook nog andere technologieën als zeer sensitief worden aangemerkt.

Wat voor activiteiten zijn meldingsplichtig?
Bepaalde verwervingsactiviteiten. Dit zijn activiteiten die leiden tot een wijziging van zeggenschap in de zin van artikel 26 en verder van de Mededingingswet. Denk aan een fusie, de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming, de splitsing van een onderneming of de koop van essentiële vermogensbestanddelen.

Gelden er bijzondere regels voor ondernemingen actief op het gebied van zeer sensitieve technologie?
Ja. Voor ondernemingen die actief zijn op het gebied van zeer sensitieve technologie geldt dat het verkrijgen dan wel het vergroten van ‘significante’ invloed al meldingsplichtig is. Zo moet bijvoorbeeld reeds het verwerven van 10% tot 25% van de stemrechten in een onderneming in Nederland al gemeld worden.

Zijn alle bij de verwervingsactiviteiten betrokken ondernemingen meldingsplichtig?
Ja. In het geval van een meldingsplicht moeten zowel de verwerver als de doelonderneming(en) melden.

Waar moet worden gemeld?
De melding moet worden gedaan bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Geldt er na het melden een standstill-verplichting?
Ja. Tot het moment dat de investeringstoets is afgerond en een positief besluit is genomen, geldt er een verbod op het uitvoeren van verwervingsactiviteiten. Een inbreuk op deze verplichting kan worden bestraft met een boete van maximaal 10% van de jaaromzet van de betrokken onderneming.

Welke termijnen gelden er na het indienen van een melding?
Het BTI oordeelt binnen acht weken na ontvangst over de melding. Deze termijn kan worden verlengd met een periode van zes maanden en eventueel nog eens met maximaal drie maanden. De termijn wordt opgeschort indien het BTI aanvullende informatie verzoekt, tot het moment dat deze informatie door betrokken ondernemingen wordt overlegd.

Wat zijn de mogelijke uitkomsten na het maken van een melding bij het BTI?
Het BTI kan oordelen dat (a) geen nadere investeringstoets en toetsingsbesluit nodig is, de verwervingsactiviteit is dan toegestaan of (b) dat een investeringstoets en toetsingsbesluit vereist is.

Wat als het BTI niet binnen de gestelde termijn een beslissing neemt?
In het geval het BTI binnen de gegeven termijn geen mededeling doet dat een toetsingsbesluit vereist is, dan is de activiteit van rechtswege toegestaan.

Kunnen er voorschriften worden verbonden aan het toetsingsbesluit?
Ja. Aan het toetsingsbesluit kan de minister van EZK voorschriften verbinden. Het schenden van dergelijke voorschriften kan worden bestraft met een boete van maximaal 10% van de jaaromzet van de overtreder.

Wat zijn de gevolgen van een negatief toetsingsbesluit?
De verwervingsactiviteit is in dit geval verboden. Reeds uitgevoerde verwervingsactiviteiten zijn nietig. Reeds uitgevoerde verwervingsactiviteiten m.b.t. beursgenoteerde ondernemingen zijn vernietigbaar. Het niet ongedaan maken van verboden verwervingsactiviteiten kan worden bestraft met een boete van maximaal 10% van de jaaromzet van de overtreder.

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op:

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Cyriel Ruers

T +31 20 238 20 15
M +31 6 10 257 754

Adriaan Craita

T +31 20 238 20 99
M +31 6 19 483 477

Saskia Stolk

T +31 20 238 20 01
M +31 6 50 979 477