Maverick Advocaten staat IT-dienstverlener met succes bij voor verplichte heraanbesteding voor samenwerkingsverband overheid

Een team van Maverick Advocaten is namens een IT-dienstverlener (de “verliezende inschrijver”) succesvol opgetreden in een kort geding over een aanbestedingsprocedure van een samenwerkingsverband van de overheid (het “samenwerkingsverband”). De aanbesteding zag op het stroomlijnen van het inhuurproces van flexibele medewerkers voor het samenwerkingsverband. De opdracht werd uiteindelijk aan een andere IT-dienstverlener (de “winnende inschrijver”). De voorzieningenrechter heeft nu geoordeeld dat het samenwerkingsverband de opdracht moet heraanbesteden.

Uit de gunningsbeslissing bleek dat het samenwerkingsverband voor drie subgunningscriteria geen punten heeft toegekend aan de verliezende inschrijver (0-score). De verliezende inschrijver heeft daarop het samenwerkingsverband gedagvaard en gevorderd om (i) primair: de opdracht alsnog aan de verliezende inschrijver te gunnen, (ii) subsidiair: over te gaan tot een herbeoordeling van alle inschrijvingen en (iii) meer subsidiair: over te gaan tot heraanbesteding van de opdracht.

De verliezende inschrijver stelde zich daarbij op het standpunt dat het met haar inschrijving heeft voldaan aan hetgeen werd uitgevraagd in de aanbestedingsstukken. Bovendien kan een score van 0 punten volgens de inschrijvingsleidraad niet gegeven worden en is daarmee niet bestekconform. Bij een zorgvuldige beoordeling was de verliezende inschrijver als winnaar geëindigd.

De vraag die voorlag aan de rechter was of de verliezende inschrijver de kwalitatieve subgunningscriteria goed heeft begrepen en of het samenwerkingsverband de inschrijving van de verliezende inschrijver conform de aanbestedingsstukken heeft beoordeeld.

De voorzieningenrechter benadrukte in zijn uitspraak allereerst dat de beginselen van transparantie en gelijkheid met zich mee brengen dat er beoordeeld moet worden hoe een behoorlijk geïnformeerd en normaal oplettende inschrijver een criterium heeft kunnen begrijpen. Volgens de voorzieningenrechter waren de aanbestedingstukken voor meerderlei uitleg vatbaar. Op grond daarvan zijn de voorwaarden van de opdracht niet op duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze geformuleerd.

“[4.6] Dat betekent dat de voorwaarden en modaliteiten van de aanbestedingsprocedure niet zijn geformuleerd op een zodanig duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, dat behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste reikwijdte ervan konden begrijpen en dat zij deze op dezelfde manier zouden interpreteren.”

Vervolgens oordeelde de voorzieningenrechter dat de primaire en subsidiaire vordering niet toewijsbaar zijn. Het alsnog gunnen van de opdracht aan de verliezende inschrijver zou geen recht doen aan de belangen van de winnende inschrijver en een herbeoordeling van onduidelijk geformuleerde gunningscriteria zou niet mogelijk zijn. De meer subsidiaire vordering tot een heraanbesteding werd wel toegewezen. Daarbij gaf de rechter nog aan dat het toekennen van een 0 score in ieder geval niet bestekconform is.

“[4.7] Volledigheidshalve merkt de voorzieningenrechter wel nog op dat [het samenwerkingsverband] ook niet bestekconform heeft gehandeld door op de drie kwalitatieve subgunningscriteria in het geheel geen punten toe te kennen.”

Kortom, de voorzieningenrechter heeft de verliezende inschrijver in het gelijk gesteld en het samenwerkingsverband moet, voor zover het de opdracht nog wil vergeven, de opdracht heraanbesteden. Lees hier de volledige uitspraak.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993