Maverick Advocaten succesvol tegen ontoereikende jeugdzorgtarieven Regio Gooi en Vechtstreek

Een team van Maverick Advocaten heeft een landelijke jeugdzorgaanbieder succesvol bijgestaan in een kort geding tegen de Regio Gooi en Vechtstreek (“de Regio”) over ontoereikende jeugdzorgtarieven voor 2021. Gezamenlijk met andere jeugdzorgaanbieders verzet Pluryn zich tegen de tarieven die de Regio en de gemeenten voornemens zijn te hanteren bij de inkoop van jeugdhulp. Volgens de jeugdzorgaanbieders hanteert de Regio namelijk een inkoopmethode die zoveel mogelijk uniform is, waardoor de verschillen tussen de vormen van jeugdhulp worden miskend. Door de ontoereikende tarieven is het voor de zorgaanbieders niet meer mogelijk de jeugdhulp kostendekkend te verlenen. Hierbij verwezen de zorgaanbieders met name naar de verplichtingen uit artikel 2.12 van de Jeugdwet en de beginselen van proportionaliteit en evenredigheid die voortvloeien uit de jurisprudentie.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de voorgenomen tarieven niet gehanteerd mogen worden totdat door de Regio deugdelijk is onderbouwd dat deze tarieven in overeenstemming zijn met artikel 2.12 van de Jeugdwet. De rechter heeft hierbij een aantal voorwaarden genoemd voor het vaststellen van tarieven. Allereerst moet er een goede verhouding zijn tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp en de daaraan verbonden kwaliteitseisen. Ten tweede moet er gedegen onderzoek plaatsvinden. Dit houdt in dat de prijs tot stand komt in een transparant proces dat herleidbaar en herkenbaar is voor de zorgaanbieders. Bovendien moet er bij het vaststellen van de tarieven rekening gehouden worden met: de deskundigheid en arbeidsvoorwaarden; de uitvoeringswerkelijkheid en de kostprijs; de specifieke omstandigheden per regio; en de organisatie-specifieke aspecten. Ten slotte moet een zorginkoper onderbouwen dat de vastgestelde tarieven voldoen aan de eisen van de Jeugdwet. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat met name aan de laatste voorwaarde niet voldaan is door de Regio. Daarom heeft de rechter besloten een verbod op te leggen om de door de Regio vastgestelde tarieven te hanteren tot zij deugdelijk hebben onderbouwd dat deze tarieven in overeenstemming zijn met de Jeugdwet.

Eerder boekte Maverick Advocaten successen in (kort geding) procedures voor zorgaanbieders bij de inkoop van jeugdzorg, forensische zorg en acute ggz. Ook boekte Maverick Advocaten succes in de strijd tegen uitwassen van inkoopmacht van zorgverzekeraars.

Meer informatie over de rechten van zorgaanbieders bij de zorgverkoop en de mogelijkheden voor hun brancheverenigingen om hen daarbij te ondersteunen zie: www.zorgcontractering.com.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853