De markt voor online kansspelen gaat open: place your bets!

De Nederlandse kansspelmarkt is sterk in ontwikkeling. In een eerdere blog schreven wij al over de veranderingen in de Nederlandse kansspelwetgeving - zoals de liberalisering van de casinomarkt en het plan om de markt voor online kansspelen te openen. Dit plan om de markt voor online kansspelen te openen, is nu werkelijkheid geworden. Op 1 april 2021 is de Wet Kansspelen Op Afstand (“Wet KOA”) in werking getreden. Een dag waar, volgens de voorzitter van de Nederlandse Kansspelautoriteit (“KSA”) René Jansen, iedereen bij de KSA lang naar uitgekeken heeft. In deze blog praten we u bij over de laatste ontwikkelingen op de kansspelmarkt en geven wij, in het kader van een goede voorbereiding is het halve werk, een aantal speltips voor het aanvragen van een vergunning voor online kansspelen.

Ontwikkelingen kansspelmarkt

Een markt in ontwikkeling vraagt om een actieve toezichthouder. De KSA heeft de afgelopen jaren zeker niet stilgezeten. Omdat er tot voor kort geen grondslag was in de Wet op de kansspelen voor het online aanbieden van kansspelen, is het aanbod van de afgelopen jaren en ook het huidige online aanbod in Nederland in beginsel illegaal. Alleen Toto (sportwedstrijden) en Runnerz (harddraverijen en paardenraces) mogen op dit moment legaal online weddenschappen aanbieden. Alle andere aanbieders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun aanbod niet bereikbaar is in Nederland. De KSA treedt hard op tegen illegaal kansspelaanbod, omdat er geen controle mogelijk is op betrouwbaarheid en eerlijkheid van dit aanbod. Op 17 september 2019 heeft de KSA boetes opgelegd aan Royal Panda en LeoVegas van respectievelijk € 400.000 en € 350.000. Beide bedrijven probeerden de Nederlandse consument te bereiken door bij kansspelen betaling via het Nederlandse betaalsysteem IDEAL mogelijk te maken. Ook heeft de KSA op 8 januari 2021 een boete van € 500.000 opgelegd aan Virtual Coin Gaming en een boete van € 100.000 opgelegd aan een betrokken individu. Het gesanctioneerde bedrijf bood illegaal online kansspelen aan in Nederland via haar website FutGalaxy.

Markt voor online kansspelen

Deze voorbeelden tonen aan dat de KSA actief handhaaft op de - tot voor kort - illegale markt voor online kansspelen. Desondanks is het tegengaan van illegaal online aanbod onbegonnen werk. Een belangrijk kenmerk van het kansspelen op ‘afstand’, is dat er geen fysiek contact hoeft te zijn tussen aanbieder en speler. Doordat veel Europese landen in het verleden geen vergunningen hebben uitgegeven voor het aanbieden van online kansspelen, hebben veel bedrijven zich in landen met voor hun gunstige voorwaarden gevestigd, om zo de Europese consument te bereiken (het bekendste voorbeeld voor Nederland is Malta). Door het grenzeloze karakter van het internet en de snelle technologisch ontwikkelingen, is sluitende handhaving vrijwel onmogelijk. Op aandringen van de bedrijven die zich wel in Europa willen vestigen en legaal online kansspelen willen aanbieden, hebben veel Europese landen zoals Italië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, België, Denemarken en Zweden de markt gelegaliseerd en gereguleerd. Op basis van deze ontwikkeling en de relatief hoge hoeveelheid illegaal aanbod in Nederland, heeft ook Nederland, als een van de laatste Europese landen, besloten om de markt voor online kansspelen te openen.

De roep om opening van de markt voor kansspelen in Nederland is er al enige tijd. In 2005 werd er een wetsvoorstel ingediend die het voor Holland Casino mogelijk moest maken om haar diensten ook online aan te bieden. Dit wetsvoorstel sneuvelde echter in de Eerste Kamer. Het eerste concrete voornemen om de markt voor online kansspelen volledig te reguleren, is te vinden in het Regeerakkoord van de VVD en de PvdA uit 2012. In het Regeerakkoord werd de ambitie uitgesproken het kansspelbeleid te “moderniseren” en online aanbod te “reguleren” om daarmee illegaal online aanbod terug te dringen.

In 2013 volgde een wetsvoorstel waarin de plannen uit het regeerakkoord werden omgezet. Na een lang wetgevingsproces is de Wet KOA in juli 2016 in de Tweede Kamer en in februari 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. Nadat ook het Besluit kansspelen op Afstand en de Ministeriële Regeling kansspelen of opstand zijn vastgesteld die invulling geven aan bijvoorbeeld verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit, heeft de KSA de Wet KOA en de lagere regelgeving omgezet in een vergunningstraject. Sinds 1 april 2021 is het nu mogelijk om op de website van de KSA een vergunning aan te vragen. De eerste groep vergunningshouders zal naar verwachting vanaf 1 oktober 2021 online haar diensten kunnen aanbieden.

Online kansspelen: onbekend terrein

Aangezien de Wet KOA pas sinds april van kracht is, is de - tot voor kort - grotendeels illegale markt voor alle betrokken partijen onbekend terrein. Om een inschatting te maken van de omvang van de markt, hebben verschillende partijen onderzoek gedaan naar de Nederlandse markt voor online kansspelen, waaronder de KSA.

Naar schatting komen ruim 1 miljoen Nederlanders wel eens in aanraking met onlinekansspelen en is de omvang van de Nederlandse online kansspelmarkt grofweg 1,1 miljard euro. Naar verwachting zal het overgrote deel (70%) van het aanbod na de inwerkingtreding van de Wet KOA onder het legale aanbod gaan vallen. De KSA verwacht 9 van de 10 huidige spelers weg te halen bij illegale aanbieders. Naast het inschatten van de omvang van de markt, probeert de KSA ook te anticiperen op het aantal aanbieders van kansspelen dat de online markt na opening wil betreden. Uit een navraag in 2019 bleek dat meer dan 125 bedrijven, uit binnen- en buitenland, aangegeven hebben interesse te hebben in een vergunning. De KSA verwacht zelf, afhankelijk van het aantal vergunningsaanvragen, tussen de 70 en 80 vergunningen te verstrekken tijdens het eerste vergunningstraject. Deze verwachting komt overeen met de recentelijke opening van de markt voor online kansspelen in Zweden. Het Zweedse equivalent van de KSA heeft inmiddels meer dan 80 vergunningen verstrekt.

Vergunningstraject

Op basis van de informatie die gepubliceerd is op de website van de KSA kan een inschatting gemaakt worden van het verloop van het vergunningstraject. Een ding is zeker: de procedure voor het aanvragen van een vergunning onder de Wet KOA is stevig. In de woorden van KSA-voorzitter René Jansen: “Ik kan u verzekeren: [een vergunning] krijg je niet zomaar”. De geïnteresseerde bedrijven zullen moeten voldoen aan strikte eisen ten aanzien van verslavingspreventie, consumentenbescherming en het tegengaan van fraude en criminaliteit. Vooralsnog bestaat het traject uit 16 deelonderwerpen. Deze worden hieronder kort toegelicht:

De (1) algemene eisen van het vergunningstraject schrijven voor dat een vergunningsaanvraag in de Nederlandse taal moet worden ingediend. De kosten voor een aanvraag bedragen €48.000. Om na te gaan of de geïnteresseerde aanvrager (2) betrouwbaar is, zullen alle direct en indirect betrokken rechtspersonen en antecedenten onderzocht worden. Ook zal een netwerktekening verstrekt moeten worden. Naast de betrouwbaarheid is ook de (3) integriteit van de aanvrager van belang. Om aan te tonen dat fraude met en misbruik van kansspelen wordt voorkomen, zal de aanvrager een integriteitsbeleid, inclusief een inventarisatie van de integriteitsrisico’s, moeten verstrekken. Daarnaast hecht de KSA veel waarde aan de (4) continuïteit van de aanvrager. De aanvrager zal moeten aantonen dat zijn spelerstegoeden zijn afgescheiden van het bedrijfskapitaal en hij zal zorg moeten dragen voor een eventuele garantstelling.

Een ander belangrijk aspect van de vergunning betreft de financiën. De aanvrager moet een beleidsdocument opstellen om aan te tonen dat er passende waarborgen zijn getroffen voor een veilig verloop van (5) betaaltransacties. Bovendien moet worden aangetoond dat de gebruikte betaalinstrumenten zijn uitgegeven door een kredietinstelling met een vergunning. Daarnaast moet de aanvrager verzekeren dat de (6) spelerstegoeden afgescheiden zijn van het overige vermogen. Dit is mogelijk met een bankgarantie, via een stichting derdengelden, via een derdengeldenrekening of een andere voorziening. Ten slotte moet de aanvrager bewijs leveren voor zijn (7) financiële zekerheid. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door middel van een bankgarantie, een waarborgsom of een borgtocht.

Nog een belangrijk deel van het vergunningstraject omvat de controle of de aanvrager voldoet aan de bepalingen uit de (8) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) en de (9) Sanctiewet (“SW”), en aan de eisen omtrent het voorkomen van matchfixing. Voor het voldoen aan de eisen uit de Wwft zal de aanvrager een anti-witwasbeleid moeten opstellen. Voor de Sanctiewet geldt dat de aanvrager een verklaring moet invullen die onderdeel is van het digitale aanvraagformulier. Deze wettelijke voorschriften gelden ook indien er sprake is van (10) uitbesteding. Om aan te tonen dat eventuele uitbesteding geen afbreuk doet aan de wettelijke voorschriften, moeten er een uitbestedingsbeleid, uitbestedingsovereenkomsten en een compliance officer zijn.

Verder zijn er nog een aantal eisen verbonden aan het registeren van spelers, het opslaan van data en de keuring van spelsystemen. De aanvrager moet bijvoorbeeld aantonen dat hij kan controleren of een speler geregistreerd staat in het (11) Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Daarvoor moet de aanvrager een vrijgave-advies verstrekken. Daarnaast moet de aanvrager een stelsel van (12) intern toezicht inrichten. Hiervoor moet een beleidsdocument opgesteld worden waarin het stelsel wordt toegelicht en wordt omschreven welke functionarissen het toezicht zullen uitvoeren. Bovendien moet de aanvrager over een (13) controledatabank beschikken die het mogelijk maakt dat de KSA toegang krijgt tot bepaalde digitale gegevens. Daar komt nog bij dat het spelsysteem van de aanvrager gekeurd moet worden door een keuringsinstelling. De resultaten van de (14) keuring van het spelsysteem moeten verstrekt worden aan de KSA.

Ten slotte zijn er nog een aantal voorwaarden omtrent (15) reclame en (16) verslavingspreventie. De aanvrager dient een reclame- en marketingbeleid op te stellen waaruit blijkt dat er wordt voldaan aan de toepasselijke wetgeving. Een vergelijkbaar beleidsdocument is nodig om aan te tonen dat de aanvrager voldoet aan het Nederlandse systeem van verslavingszorg. Bovendien moet de aanvrager een wettelijk vertegenwoordiger hebben op het gebied van verslavingspreventie.

Tips

Zoals hierboven beschreven, zal het verkrijgen van een vergunning voor het aanbieden van online kansspelen geen gemakkelijke opgave zijn. Een goede voorbereiding is cruciaal.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn in een KOA-vergunning doen er goed aan op tijd te beginnen met de voorbereidingen voor het aanvragen van de vergunning. Er is tijd nodig om het grote aantal bewijsstukken te verzamelen en in te dienen. Op tijd beginnen met de voorbereiding is met name relevant voor de aanvragers die al bij de eerste groep van vergunningshouders willen horen. De aanbieders die hun aanvraag vóór 15 april 2021 (succesvol) indienen kunnen naar verwachting op 1 oktober de markt betreden. Aanbieders die na 15 april hun aanvraag indienen zullen naar verwachting nog even moeten wachten tot ze online kansspelen mogen aanbieden.

Het is ook verstandig om op tijd te beginnen met de aansluiting van het Cruks en de keuring van de spelsystemen. Ondanks het feit dat de Cruks en de keuring van de spelsystemen uiterlijk 1 juli 2021 rond moeten zijn, zal de aanvrager hier naar verwachting de meeste tijd aan besteden.

Heeft u interesse in een vergunning en heeft u hulp nodig bij het indienen van de aanvraag, neem dan contact met ons op. Ook voor andere vragen en procedures van de KSA kunt u bij ons terecht.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Contact

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Paul Breithaupt

T +31 20 238 20 05
M +31 6 39 177 993