Regulering telecomsector: update marktanalyses

In 2015 is de vierde reguleringsperiode van de Nederlandse telecommunicatiesector van start gegaan. Zo heeft ACM in 2015 haar ontwerp marktanalysebesluit (“MA-besluit”) voor Ontbundelde Toegang (“ULL”) gepubliceerd. De verwachting was toen nog dat de andere (ontwerp-)MA-besluiten op (relatief) korte termijn zouden volgen. Dit liep de nodige vertraging op, nadat bleek dat de Europese Commissie ernstige bedenkingen bij het MA-besluit ULL had. Dit leidde er vervolgens toe dat ACM het MA-besluit heeft aangevuld en aangepast, om het vervolgens opnieuw te consulteren aan marktpartijen. Hierna heeft ACM het ontwerpbesluit opnieuw ter beoordeling aan de Europese Commissie gezonden. Uiteindelijk heeft ACM de definitieve versie van het MA-besluit ULL op 17 december 2015 gepubliceerd. De verwachting is dat op relatief korte termijn de overige MA-besluiten zullen volgen.

Vierde reguleringsronde

In een eerdere blog besteedden wij reeds aandacht aan de MA-besluiten. Deze blog beoogt uitsluitend een update te geven van zowel het derde als het vierde reguleringskader. Het complete overzicht ten aanzien van de vorige reguleringsperiode is in onderstaande tabel weergegeven.
 

DERDE REGULERINGSPERIODE
Markt Opgelegde verplichtingen Uitspraak CBb Opmerkingen
Oordeel Televisie
(20.12.2011)

ACM besluit tot niet reguleren van de kabel.

CBb bevestigt in uitspraak van 5 november 2011 ACM’s analyse. N.v.t.

MA-besluit ULL
(29.12.2011)

MDF- en SDF-
access:
- Toegang
- ND
- Transparantie
- Tarief (Safety
cap / EDC)

ODF-access (FttH):
- Toegang
- ND
- Transparantie
- Tariefregulering

Uitspraak van het CBb van 25 april 2013: gedeeltelijke vernietiging.

- Verplichtingen inz. ODF-access (FttH) en MDF-access in stand gelaten;
- Aanpassing ND 5 voor WBT op basis van SDF-access (“FttC”):
gedeeltelijke waardering o.b.v. LRIC i.p.v. EDC minus.

MDF Tariefbesluit:
24 april vastgesteld.

MA-besluit FttO
(29.12.2011)

- Toegang
- Non-discriminatie
- Transparantie
- Tarief (DCF)

Uitspraak van het CBb van 18 december 2013: (volledige) vernietiging.

CBb oordeelt dat ACM onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat markt niet daadwerkelijk concurrerend is.

MA-besluit LKWBT
(27.04.2012)

Geen regulering. CBb bevestigt in uitspraak van 15 januari 2014 ACM’s besluit. N.v.t.
MA-besluit VT
(01.05.2012)

Enkelvoudig:
- Toegang
- ND
- Transparantie

Twee- en meervoudig:
- Toegang
- ND
- Transparantie
- Tariefregulering (Safety Cap/EDC)

Uitspraak van het CBb van 18 september 2014: gedeeltelijke vernietiging.

- ACM moet nieuw besluit nemen t.a.v. retail- en wholesale-markt
voor tweevoudige gesprekken.
- ACM moet alsnog dominantie-analyse uitvoeren t.a.v. retail-markt enkelvoudige gesprekken in aanwezigheid van wholesale-regulering.
- Verplichtingen MA-Besluit VT 2012 blijven in stand tot nieuw besluit in werking is getreden (uiterlijk binnen zes maanden).

Herstel MA-besluit
VT

(18.03.2015)
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

MA-besluit
HKWBT/HL

(28.12.2012)

- Toegang
- ND
- Transparantie
- Tarief (EDC)

Uitspraak CBb 3 september 2015. Gedeeltelijke vernietiging MA-besluit. Nearnet-verplichting vervalt.

MA-besluit
FTA-MTA

(05.08.2013)

- Tariefregulering  
(Pure BULRIC)

Uitspraak CBb 13 januari 2015: Prejudiciële vragen.

Besluit geschorst. Uitspraak voorzieningenrechter: plus BULRIC
tarieven.
Prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie van de EU loopt.


Wat staat er te gebeuren?

Het MA-besluit ULL biedt de eerste aanknopingspunten voor wat er staat te gebeuren in de komende reguleringsperiode. Dit besluit bevat namelijk de uitkomst van een uitgebreide marktanalyse. Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de planning voor de MA-besluiten voor de komende reguleringsperiode en (waar mogelijk) de door ACM tot op heden gehanteerde hypotheses.
 

VIERDE REGULERINGSPERIODE
Markt Opgelegde verplichtingen Planning

MA-besluit ULL
(17.12.2015)

MDF- en VULA-access:
- Toegang
- ND
- Transparantie en referentieaanbod
- Tarief (bestaande vormen MDF: safety cap, nieuwe vormen
MDF: WPC/EDC, VULA: safety caps (cf. MDF), vermeerderd met meerkosten op basis van
EDC, andere tarieven dan het lijntarief: EDC/WPC BULRIC+, bijbehorende faciliteiten van VULA:
tariefplafond cf. referentieaanbod inz. MDF).

ODF-access (FttH):
- Toegang
- ND
- Transparantie
- Tarief
(cf. beleidsregels FttH en tariefbesluiten ULL FttH, Geen onderdeel van DCF, dan WPC/EDC).

- T/m 29 januari 2016: mogelijkheid tot instellen beroep bij het CBb.
Ontwerp MA-besluit
VT 2015

Hypotheses PSTN:


- Toegang
- ND
- Transparantie
- Tarief (Safety Cap)
- Geen ND5

 

Hypotheses Tweevoudig:
- Toegang
- ND
- ND5 (conform ULL 15)
- Transparantie
- Wholesale Tarief (Safety Cap voor
CPS en WLR)

Geen retailregulering

Hypothese Meervoudig:
Geen wholesale-, noch retailregulering

- Tot 9 januari 2015: mogelijkheid tot reageren op hypotheses enkel- en tweevoudig gesprekken.
- Tot 5 februari 2015: mogelijkheid tot reageren op hypothese meervoudige gesprekken.
- Q2 2016: consultatie.

Ontwerp MA-besluit
FttO
-

- Januari 2015: vragenlijst (marktafbakening en concurrentieposities).
- Tot 10 februari 2015: mogelijkheid tot invullen vragenlijst.
- Februari 2015: ACM interviewt marktpartijen.
- Februari/maart 2016: consultatie.
- Medio 2016: definitief besluit.

Ontwerp MA-besluit
HKWBT
-

- Januari 2015: vragenlijst (marktafbakening).
- Q2 2016: consultatie.

Ontwerp MA-besluit
MTA/FTA IV
-

- December 2015: vragenlijst.
- Q1/Q2 2016: consultatie.
- Eind 2016: definitief besluit.


Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Informatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op: