Commission takes a step towards a single telecom market; national supervisory authorities criticise plan

Begeleid door een zwaar aangezette speech (“We must act now”) publiceerde de Europese Commissie onlangs haar voorstel tot aanpassing van het regelgevend kader voor de telecomsector. Het nieuwe pakket bestaat uit een ontwerp voor een verordening waarin maatregelen worden opgenomen om één telecommarkt te bereiken (“Connected Continent”). Daarnaast bevat het pakket een aanbeveling over consistente non-discriminatieverplichtingen en kostentoerekeningssystemen. De keuze voor een verordening is waarschijnlijk ingegeven door de wens van de Commissie om haar grip op de uitleg van de regels te vergroten. Anders dan bij richtlijnen, behoeft een verordening niet te worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Daardoor wordt de ruimte voor nationale afwijkingen (nog) kleiner.

De voorgestelde verordening bevat een grootschalige wijziging van het huidig regelgevend kader zoals dat in 2003 in werking is getreden (en daarna al eens in 2009 ingrijpend is gewijzigd). Doelstelling van het nieuwe pakket is om door meer harmonisatie Europeanen (nog) meer te laten profiteren van snelle breedbanddekking en innovatieve digitale diensten.

De belangrijkste onderdelen uit de nieuwe verordening zijn:

  • Eén machtiging waarmee een aanbieder in de gehele Unie elektronische communicatiediensten kan aanbieden;
  • Een grotere rol voor de Europese Commissie op het gebied van allocatie van frequenties;
  • Een grotere rol voor de Europese Commissie bij marktanalysebesluiten, waaronder een veto-recht ten aanzien van ex ante verplichtingen die worden opgelegd aan aanbieders met aanmerkelijke marktmacht;
  • Gestandaardiseerde wholesale-diensten opdat aanbieders door de gehele Unie een uniform aanbod aan hun klanten kunnen doen;
  • Grote stap richting afschaffing roaming-tarieven;
  • Afschaffen van prijsverschillen die bestaan voor binnenlands en buitenlands telefoonverkeer;
  • Netneutraliteit; het recht op toegang tot het volledige internet, met een gegarandeerde snelheid en kwaliteit voor iedereen.
  • Volledige harmonisatie van consumentenbeschermingsregels.

In een verklaring heeft BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) ongebruikelijk forse kritiek uitgeoefend op de voorstellen van de Commissie. BEREC is eind 2009 opgericht door middel van een verordening en speelt een centrale rol te midden van enerzijds de Europese Commissie en anderzijds de nationale toezichthouders. Het is opmerkelijk dat BEREC, zoals zij zelf stelt, geen rol heeft gespeeld bij het vaststellen van het nieuwe pakket. Uit de verklaring blijkt dat BEREC zich zorgen maakt over de verschuiving van de balans in bevoegdheden van de Commissie, BEREC en de nationale toezichthouders zoals die – na stevige onderhandelingen tussen de Commissie en de nationale lidstaten – in 2009 is ontstaan.

Met het nieuwe, voorgestelde pakket beoogt de Commissie een volgende stap te zetten in de Europeanisering van het telecomtoezicht. Inwerkingtreding ervan zou de kans op afwijkende beslissingen in nationale lidstaten (nog) kleiner maken. Maar voor de vaststelling van het pakket is de Commissie afhankelijk van de medewerking van de nationale lidstaten. Gelet op de reactie van BEREC en de in verschillende lidstaten breed levende wens om niet nog meer bevoegdheden aan Brussel over te hevelen is nog hoogst onzeker of het huidige voorstel op instemming kan rekenen. In elk geval is waarschijnlijk dat het voorgestelde veto ten aanzien van nationale ex ante verplichtingen politiek gevoelig zal liggen.

Volg Maverick Advocaten op Twitter en LinkedIn

Deze blog is mede geschreven door mr. B. Braeken (per 15 juli 2019 niet meer werkzaam bij Maverick Advocaten).

Information

More information about this subject? Don't hesitate to contact one of us:

Martijn van de Hel

T +31 20 238 20 02
M +31 6 21 210 853

Diederik Schrijvershof

T +31 20 238 20 03
M +31 6 81 364 318