Tim Raats

Tim Raats (beëdigd in 2011) procedeert en adviseert over (Europees) mededingingsrecht en aanbestedingsrecht. Hij adviseert over een breed scala aan mededingingsrechtelijke onderwerpen, zoals de mededingingsrechtelijke aspecten van verticale relaties (distributie, agentuur, etc.) en de toelaatbaarheid en de inrichting van samenwerkingsverbanden tussen concurrenten. Tim is betrokken geweest bij een groot aantal concentratiemeldingen en coördineerde meldingstrajecten bij mededingingsautoriteiten binnen en buiten de Europese Unie. Tim adviseert bovendien regelmatig brancheverenigingen bij het voorkomen van mogelijke mededingingsbeperkende praktijken en over hun positie in onderzoeken van mededingingsautoriteiten.

Tim heeft ruime ervaring in het procederen en adviseren over aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Hij adviseert ondernemingen over juridische knelpunten bij het inschrijven op aanbestedingen. Daarnaast procedeert hij regelmatig namens inschrijvers of aanbestedende diensten over (de uitkomst van) aanbestedingen. Tim staat ook geregeld ondernemingen bij in civiele procedures waarin mededingingsrechtelijke onderwerpen aan bod komen, zoals de toelaatbaarheid van afspraken in een distributierelatie, de civielrechtelijke gevolgen van kartelafspraken en misbruik van economische machtspositie. Naast het optreden voor ondernemingen bij de rechtbanken en gerechtshoven, is Tim betrokken geweest bij meerdere cassatieprocedures op het gebied van het mededingingsrecht en het aanbestedingsrecht.

Tim is afgestudeerd in International Business Law (cum laude) en Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie werkte Tim van 2011 tot en met 2016 als advocaat bij BarentsKrans, achtereenvolgens binnen de praktijkgroepen Cassatie en Mededinging & Aanbesteding. In 2016 heeft hij de post graduate opleiding EU Competition Law aan King’s College London afgerond (with merit). Tim publiceert regelmatig over mededingingsrechtelijke onderwerpen en geeft inhouse cursussen over mededingingsrecht en compliance vraagstukken.

Contact

Tim Raats

T +31 20 238 20 13
M +31 6 43 107 436