Leyla Bozkurt

Leyla Bozkurt is een ervaren advocaat op het gebied van het Europees en Nederlands aanbestedingsrecht. Leyla staat zowel inschrijvende partijen als aanbestedende diensten bij.

Voor ondernemingen vervult Leyla een belangrijke klankbord-functie: mag deze opdracht wel onderhands gegund worden? Mogen we en zo ja, hoe kunnen we de aanbesteding beïnvloeden? De aanbesteding is toegeschreven op één marktpartij, mag dit? Allemaal vragen die opkomen als inschrijvende ondernemingen het niet eens zijn met de gemaakte keuzes van een aanbesteder. Of het om een private aanbesteding gaat of een Europese of nationale aanbesteding, het zijn vragen die nopen tot pro-actief klagen en bezwaar maken door een gegadigde of inschrijver vanwege het risico van rechtsverwerking. Ditzelfde geldt voor een ongeldigverklaring of een afwijzingsbeslissing, maar ook voor (wezenlijke) wijzigingen die in reeds aanbestede overeenkomsten worden doorgevoerd. Rechtsbescherming van marktpartijen kan er pas zijn op het moment van vragen stellen c.q. klagen en bij een onvoldoende bevredigend antwoord, het maken van bezwaar bij het interne klachtenmeldpunt, de Commissie van Aanbestedingsexperts en/of de voorzieningenrechter.

Voor aanbestedende diensten is Leyla een sparringpartner die vanaf het formuleren van de vraagbehoefte wordt ingeschakeld. Op deze wijze heeft zij vele aanbestedende diensten, waaronder publiekrechtelijke instellingen, geholpen bij de keuze van de juiste aanbestedingsprocedure: van de standaard openbare en niet-openbare aanbestedingsprocedure tot en met het dynamisch aankoopsysteem, de mededingings-procedure met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap. De Aanbestedingswet biedt in de ogen van Leyla meer flexibiliteit dan op het eerste gezicht lijkt. Zo bieden meerdere aanbestedingsprocedures de mogelijkheid om doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, van duurzaamheid (onder andere de Europa 2020-doelstellingen en Green Deals) en innovatie te behalen. Ook in de zorg biedt het "open house"-model, bestuurlijk aanbesteden, het Zeeuws model en het aanbesteden via de procedure voor sociale en andere specifieke diensten als opgenomen in artikel 2.38 Aanbestedingswet verschillende mogelijkheden.

Hierbij denkt Leyla mee over de meest passende aanbestedingsprocedure en de te hanteren inkoopstrategie. Dit kan inhouden dat zij adviseert om een opdracht in te besteden (via (quasi-)inbesteding of het verlenen van een uitsluitend recht), het uit te voeren in publiek-publieke samenwerking of juist uit te besteden. Ook heeft zij ervaring met het opstellen van de aanbestedingsstukken en het doorlopen van de aanbestedingsprocedure, waarbij zij afhankelijk van de teamsamenstelling de ene keer een actievere rol vervult dan de andere keer. Uiteraard kijkt Leyla ook kritisch mee in het beoordelingsproces en de daarbij behorende motivering van de selectie- en gunningsbeslissingen. Mocht een inschrijver bezwaar maken tegen de gang van zaken tijdens de aanbestedingsprocedure of tegen de uitslag (ongeldigverklaring of afwijzing), dan heeft Leyla ruime ervaring met het voeren van gerechtelijke procedures.

Leyla heeft een track record in tal van sectoren zoals ICT, onderwijs, zorg en farma, transport en bouw en vastgoed. Hierbij adviseert zij over het aanbestedingsrecht alsook de aanpalende rechtsgebieden als staatssteun, Wet markt en overheid en het contractenrecht.

Haar recente werkzaamheden bestaan uit:

 • het adviseren van een aanbesteder over het verwerken van beleidsdoelstellingen, waaronder duurzaamheid en social return, in een aanbesteding;
 • het begeleiden van een medische hulpmiddelen leverancier bij het inschrijven op een Best Value Procurement-procedure van een universitair medisch centrum;
 • het procederen over de afwijzing van ontwikkelaars in een tender voor de bouw van een woongebouw;
 • het geven van een workshop “aanbesteden” bij een bedrijf dat zich bezig houdt met afvalinzameling en -verwerking;
 • het procederen over de proportionaliteit van gehanteerde tarieven bij zorginkoop en de vraag of zorgkantoren kwalificeren als publiekrechtelijke instelling;
 • het succesvol adviseren en begeleiden van een procedure van het innovatiepartnerschap;
 • het doorlopen van de gewenstheid van uitsluitingsgronden, geschiktheidscriteria en selectiecriteria op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) met een aanbesteder;
 • het (succesvol) betogen van een herstelmogelijkheid voor een (eenvoudig) gebrek in de inschrijving;
 • procederen over de afwijzing van een inschrijver op een Europese openbare aanbesteding;
 • het met succes bijstaan van verschillende aanbestedende diensten bij de civiele rechter over de inrichting van een quasi-inbesteding, zowel in kort geding als in een bodemprocedure;
 • beantwoorden van vragen en meedenken over de inkoop van Jeugdzorg en WMO;
 • het strategisch meedenken met een marktpartij over een (wezenlijk) gewijzigde aanbestede overeenkomst.

Cliënten prijzen haar up-to-date kennis van het aanbestedingsrecht in de praktijk en waarderen de snelheid en pragmatische wijze van haar optreden. Zij wordt dan ook vaak gevraagd om te presenteren en mee te denken over aanbestedingsrechtelijke onderwerpen.

Zij is lid van het auteursteam van Sdu Inkoop en Aanbesteding, een kennisportal voor inkopers en doceerde jarenlang voor het keuzevak aanbestedingsrecht bij de beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Leyla behaalt jaarlijks ten minste tien opleidingspunten voor het rechtsgebied aanbestedingsrecht, conform de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Leyla sloot per 1 maart 2020 aan bij Maverick Advocaten N.V. en was hiervoor werkzaam bij Ploum en AKD (in Rotterdam en Brussel).

Leyla Bozkurt
T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021
leyla.bozkurt@maverick-law.com

Contact

Leyla Bozkurt

T +31 20 238 20 01
M +31 6 53 453 021